Energy-informational aspects of motivational activities of a subject

Vol. 22 Iss. 2 pp. 2430 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article examines theoretical and empirical aspects of psychology of activity in conjunction with the motivational structure of personality. Analysis is given to the results of applied research of multi-level activities of a subject.

Keywords

psychology of activity, motivation, energy-informational characteristics, polygraph, mismatch

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Bolshoy psikhologicheskiy slovar [Large psychological dictionary]. Meshcheryakov B. G., Zinchenko V. P. (eds.). 4th Edition. Moscow: AST Publ., 2009. 811 p. (In Russian).
 2. Vilyunas V. K. Psikhologiya razvitiya motivatsii [Psychology of motivation development]. St. Petersburg: Rech Publ., 2006. 458 p. (In Russian).
 3. Grishchenko P. A., Sosula A. V. Energoinformatsionnye kharakteristiki psikhologii aktivnosti [Energy-informational characteristics of the psychology of activity]. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsialnoy raboty — The Scientific Notes Journal of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 2013, vol. 1 (19). pp. 64 – 69 (in Russian).
 4. Ivannikov V. A. Psikhologicheskiye mekhanizmy volevoy regulyatsii: uchebnoye posobiye [Psychological mechanisms of volitional regulation: study guide]. 3rd Ed. St. Petersburg: Piter Publ., 2006. 208 p. (In Russian).
 5. Ilyin Ye. P. Motivatsiya i motivy [Motivation and motives]. St. Petersburg: Piter Publ., 2011. 512 p. (In Russian).
 6. Iyosebadze T. T., Iyosebadze T. Sh. Bessoznatelnoye: priroda, funktsii, metody issledovaniya [The unconscious: nature, functions, research methods]. Tbilisi: Metsniyereba Publ., 1985. 55 p. (In Russian).
 7. Leontyev A. N. Potrebnosti, motivy, emotsii [Needs, motives, emotions]. Moscow, 1971. 304 p. (In Russian).
 8. Loginova N. A. Opyt chelovekoznaniya [Experience of human studies]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2005. 285 p. (In Russian).
 9. Maddi S. R. Personality theories: a comparative study. Homewood, IL: Doorsey Press, 1968. 586 p. [Rus.ed.: Maddi S. R. Teorii lichnosti: sravnitelnyy analiz. St. Petersburg: Rech Publ., 2002. 542 p.]
 10. MacClelland D. Human motivation. Columbia University Press Archive, 1987. 663 p. [Rus. ed.: MacClelland D. Motivatsii cheloveka. St. Petersburg: Piter Publ., 2007. 672 p.]
 11. Maklakov A. G. Obshchaya psikhologiya [General psychology]. St. Petersburg: Piter Publ., 2009. 592 p. (In Russian).
 12. Nikiforov G. S. Tema energii v tvorchestve V.M. Bekhtereva [The topic of energy in the works of Vladimir Bekhterev] Materialy nauchnoy konferentsii «Ananyevskiye chteniya-2014: psikhologicheskoye obespecheniye professionalnoy deyatelnosti» [Proc. of the Scientific Conference «Ananyev Readings-2014: Psychological Support to the Professional Activity»]. St. Petersburg: Skifiya-print Publ., 2014. pp. 17–18 (in Russian).
 13. Obshchaya psikhologiya v 3 tomakh. Tom 2: Subyekt deyatelnosti [General psychology in 3 volumes. Volume 2: Subject of activity]. Petukhov V.V. (ed.). Moscow: UMK «Psikhologiya» Publ., Moscow Psychological and Social Institute Publ., 2004. 527 p. (In Russian).
 14. Petrovskiy V. A. Psikhologiya neadaptivnoy aktivnosti [Psychology of maladaptive activity]. Moscow: TOO «Gorbunok» Publ., 1992. 224 p. (In Russian).
 15. Psikhologiya: slovar [Psychology: dictionary] Petrovskiy A.V., Yaroshevskiy M.G. (eds.). Moscow: Politizdat Publ., 1990. 494 p. (In Russian).
 16. Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psikhologii [Basics of general psychology]. St. Petersburg: Piter Publ., 2010. 712 p. (In Russian).
 17. Stolyarenko L. D. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology] 6th Edition. Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2009. (In Russian).
 18. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsialno-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grup [Social and psychological diagnostic of development of personality and small groups]. Moscow: Moscow Institute of Psychotherapy and Clinical Psychology Publ., 2002. 490 p. (In Russian).
 19. Heckhausen H. Motivatsiya i deyatelnost [Motivation and action]. 2nd Edition. St. Petersburg: Piter Publ., Moscow: Smysl Publ., 2003. 860 p. (In Russian).