Preparation of social work specialists: models and problems

Vol. 30 Iss. 2 pp. 7987 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

Today, the total differentiation of professional and non-professional social work continues which significantly affects the specifics and transforms training and retraining of social professionals. Requirements for professionalism become particularly important: both in relation to social workers of different groups, and in relation to volunteers and "close assistants". The need to create integrated and standardized programs and channels of vocational training and advanced training in edology is associated with need for high-quality performance by edologists of different groups. The generalized view of an edologist is reflected in a professiogram, which is based on modern scientific research and experience. Many edological professiograms mark only a few traits of edologists, which raises the problem of fragmentary training and ideas about the activities of a specialist. The purpose of the study is to analyze the models of professional training of social worker. Research methods: theoretical analysis of models and problems of training professionals and volunteers in the field of social work and/or social service. Results of the research: social work can be defined as a type of professional or quasi-professional individual and group activity. This type of activity involves interdisciplinary technologies and methods of transforming, maintaining and rehabilitating an individual and a group as social subjects. Edological activity appears as an individual or joint activity, requiring its participants to have a high-quality professional profile preparation (readiness) and high professionalism, compliance with the professiogram and specific functionality in a particular area of social work.

Keywords

professiogram, readiness for professional activity, model of professional training

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Arpentieva M.R. Problemy prakticheskoy podgotovki psikhosotsialnykh rabotnikov [Issues of practical training of psychosocial workers]. Kaluga: Tsiolkovsky Kaluga State University Publ., 2014. 430 p. (In Russian).
 2. Arpentieva M.R. Sotsialnaya rabota kak deyatelnost: osobennosti, tekhnologii, napravlaniya razvitiya [Social work as an activity: Features, technologies, development directions]. Otechestvennyy zhurnal sotsialnoy raboty – Domestic Journal of Social Work, 2014, (2), pp. 52-73 (in Russian).
 3. Arpentieva M.R. Sotsialnaya rabota kak professionalnaya deyatelnost: professiogramma spetsialista [Social work as a professional activity: Professiogram of a specialist]. Otechestvennyy zhurnal sotsialnoy raboty – Domestic Journal of Social Work, 2015, (2), pp. 169-190 (in Russian).
 4. Arpentieva M.R. Sotsialnoye sluzheniye kak ideologiya obshchestva budushchego [Social service as an ideology of future society]. In: Nagornova A.Yu. (ed.). Sotsialnyye izmeneniya v sovremennom obshchestve [Social changes in modern society]. Ulyanovsk: Zebra Publ., 2016. 280 p. (In Russian).
 5. Basov N.F., Basova V.M., Bessonov O.N., et al. Osnovy sotsialnoy raboty [Foundations of social work]. Moscow: Akademiya Publ., 2005. 288 p. (In Russian).
 6. Belicheva S.A. Psikhologicheskoye obespecheniye sotsialnoy raboty i preventivnoy praktiki v Rossii [Psychological support of social work and preventive practice in Russia]. Moscow: Sotsialnoye zdorovye Rossii Publ., 2004. 235 p. (In Russian).
 7. Bocharova V.G. Professionalnaya sotsialnaya rabota: lichnostno-oriyentirovannyy podkhod [Professional social work: personality oriented approach]. Moscow: Rossiyskaya akademiya obrazovaniya Publ., 1999. 184 p.
 8. Gurina O.A. Professionalnaya gruppa spetsialistov po sotsialnoy rabote [Professional group of specialists in social work]. Sotsiologiya truda i professiy – Sociology of Labour and Professions, 2007, (28), pp. 15 (in Russian).
 9. Danakin N.S. Smysl i professionalnyye osobennosti sotsialnoy raboty [Meaning and professional features of social work]. Rossiyskiy zhurnal sotsialnoy raboty – Russian Journal of Social Work, 1995, (1), pp. 25-32 (in Russian).
 10. Zhukov V.I. Strategiya sotsialnogo obrazovaniya [Strategy of social education]. Uchenyye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsialnogo universiteta – Scientific Notes of Russian State Social University, 2001, (4), pp. 13-18 (in Russian).
 11. Zimnyaya I.A. Professionalnyye roli i funktsii sotsialnogo rabotnika (obshchiye problemy podgotovki spetsialista) [Professional roles and functions of a social worker (common issues of training)]. Rossiyskiy zhurnal sotsialnoy raboty – Russian Journal of Social Work, 1995, (1), pp. 79-82 (in Russian).
 12. Inkizhinova S.A. Sotsialnyye rabotniki: status i professionalnaya deyatelnost v usloviyakh perekhoda Rossiyskogo obshchestva k rynochnym otnosheniyam (na materialakh Respubliki Buryatiya): avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk [Social workers: Status and professional activity in the conditions of transition of the Russian society to market relations (based on the materials of the Republic of Buryatia): Cand.Sc. (Psychology) dissertation abstract]. Irkutsk, 2004. 22 p. (In Russian).
 13. Inozemtseva A.N. Vliyaniye professionalnogo samosoznaniya studentov na formirovaniye psikhologicheskoy gotovnosti k professionalnoy deyatelnosti: dis. … kand. psikhol. nauk [The influence of students' professional identity on the formation of psychological readiness for professional activity: Cand.Sc. (Psychology) dissertation]. Moscow, 2002. 225 p. (In Russian).
 14. Kozlov A.A. Sotsialnaya rabota za rubezhom: sostoyaniye, tendentsii, perspektivy [Social work abroad: State, trends, prospects]. Moscow: Flinta: Moscow Psychological and Social Institute Publ., 1998. 240 p. (In Russian).
 15. Kozyreva O.A. Osnovnyye aspekty otechestvennykh i zarubezhnykh kontseptsiy professionalnogo razvitiya [Basic aspects of domestic and foreign concepts of professional development]. Innovatsionnyye obrazovatelnyye tekhnologii – Innovative Educational Technology, 2008, 3 (15), pp. 16-20 (in Russian).
 16. Korchagina N.S. Vliyaniye lichnostnykh osobennostey studentov-edologov na formirovaniye gotovnosti k professionalnoy deyatelnosti [Influence of personal characteristics of students-edologists on the formation of readiness for professional activity]. Sbornik nauchnykh statey po materialam Vserosiysskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Proc. of the All-Russian Scientific and Practical Conference]. Obninsk: Russian State Social University Publ., 2011, pp. 67-70 (in Russian).
 17. Lavrenenko I.M. Lichnost i professionalnaya deyatelnost sotsialnogo rabotnika (mezhdunarodnyy opyt) [Personality and professional activity of a social worker (international experience)]. Rossiyskiy zhurnal sotsialnoy raboty – Russian Journal of Social Work, 1996, (2), pp. 110-119 (in Russian).
 18. Lezhnina L.V. Formirovaniye gotovnosti budushchego pedagoga-psikhologa k professionalnoy deyatelnosti [Formation of readiness for professional activity in a future educational psychologist]. Moscow: Prometej Publ., 2009. 240 p. (In Russian).
 19. Markova A.K. Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow: Znaniye Publ., 1996. 308 p. (In Russian).
 20. Minigaliyeva M.R. Prakticheskaya podgotovka psikhosotsialnogo rabotnika [Practical training of a psychosocial worker]. Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2008. 508 p. (In Russian).
 21. Moroz M.V. Professionalnoye stanovleniye sotsialnogo rabotnika: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk [Professional formation of a social worker: Cand.Sc. (Psychology) dissertation abstract]. Tver, 2007. 24 p. (In Russian).
 22. Nikitin V.A. Sotsialnaya rabota: problemy teorii i podgotovki spetsialistov [Social work: Issues of theory and training]. Moscow: Moscow Psychological and Social Institute Publ., 2002. 236 p. (In Russian).
 23. Doel M., Shardlow S. Social work in a changing world: An international perspective on practice learning. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 1996. 328 p. (Rus. ed.: Doel M., Shardlow S. (eds.). Obucheniye praktike sotsialnoy raboty: mezhdunarodnyy opyt i perspektivy. Moscow: Aspekt Press Publ., 1997. 223 p. (In Russian).
 24. Ramon S., Sarri R. (eds.). Obucheniye sotsialnoy raboty: preyemstvennost i innovatsii [Training in social work: Continuity and innovation]. Moscow: Aspekt Press Publ., 1996. 157 p. (In Russian).
 25. Panov A.M., Kholostova Ye.I. Sotsialnaya rabota kak nauka, vid professionalnoy deyatelnosti i spetsialnost v sisteme vysshego obrazovaniya [Social work as a science, a type of professional activity and a speciality in higher education]. Sotsialnaya rabota – Social Work, 1995, (9), pp. 3-20 (in Russian).
 26. Pincus A., Minahan A. Social work practice: Model and method. Itasca: F.E. Peacock, 1973. 355 p. (Rus. ed.: Pincus A., Minahan A. Praktika sotsialnoy raboty. Moscow: Soyuz Publ., 1993. 223 p.).
 27. Arpentieva M.R. (ed.). Pomogayushcheye povedeniye: tsennosti, smysly, modeli [Helping behaviour: Values, meanings, models]. Kaluga: Eydos Publ., 2016. 340 p. (In Russian).
 28. Parslow P. (ed.). Printsip aktivizatsii v sotsialnoy rabote [The principle of empowerment in social work]. Moscow: Aspekt Press Publ., 1997. 270 p. (In Russian).
 29. Arpentieva M.R. (ed.). Profayling i mediatsiya: sfery, tsennosti, tekhnologii, obucheniye [Profiling and mediation: Areas, values, technology, training]. Kaluga: Tsiolkovsky Kaluga State University Publ., 2016. 290 p. (In Russian).
 30. Rebristova L.B. Personal sotsialnoy sluzhby: obyazannosti, umeniya i motivatsiya truda [Social service personnel: Duties, skills and motivation]. Rabotnik sotsialnoy sluzhby – Social Service Worker, 2004, (2), pp. 23-28 (in Russian).
 31. Firsov M.V., et al. Kontseptsii sotsialnogo obrazovaniya [Social education concepts]. Moscow: Moscow State Social University Publ., 2002. 184 p. (In Russian).
 32. Firsov M.V. Istoriya sotsialnoy raboty v Rossii [History of social work in Russia]. Moscow: Vlados Publ., 1999. 256 p. (In Russian).
 33. Shmeleva N.B. Professionalizm lichnosti sotsialnogo rabotnika kak pokazatel yego deyatelnosti [Professionalism of personality of a social worker as an indicator of his activity]. Rossiyskiy zhurnal sotsialnoy raboty – Russian Journal of Social Work, 1998, (1), pp. 100-104 (in Russian).
 34. Yarskaya-Smirnova Ye.R. Razvitiye sotsialnoy raboty v Rossii v 1990-kh godakh [Development of social work in Russia in the 1990s]. In: Kholostova Ye.I., et al (eds.). Problemy teorii i metodologii sotsialnoy raboty [Issues of theory and methodology of social work]. Moscow: Social and Technological Institute of Moscow State University of Service Publ., 2000. 179 p. (In Russian).
 35. Arpentieva M.R., et al (eds.). Foresight education: Values, models and technologies of didactic communication of the XXI century. Toronto: Altaspera Publishing and Literary Agency Inc., 2018. 560 p.
 36. Korchagina N.S., Arpentieva M.R. Personal readiness of students of the faculties of social work and professional activities. North Carolina: Lilu, Si-press, 2017. 240 p.
 37. Arpentieva M.R. (ed.). Psychodiagnostics, counseling and mediation in professional and unprofessional relationships. Toronto: Altaspera Publishing and Literary Agency Inc., 2018. 664 p.
 38. Arpentieva M.R., et al (eds.). Psychology and pedagogy of the future: Youth foresight. Youth and psychology: Ideas and projects. Toronto: Altaspera Publishing and Literary Agency Inc., 2018. 340 p.