The comprehensive study of subjective components of health

Vol. 23 Iss. 1 pp. 2429 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The programme «Garmoniya» («Harmony»), developed by Tyumaseva Z. I., Orekhova I. L., Valeyeva G. V., Kolbin R. V., Nagumanov R. V., (certificate No. 2014661107 of 2014) allows to carry out pilot studies on social and professional adaptation of students, psychological readiness for tutoring and health saving activities, as well as health improvement of subjects of education.

Keywords

psychosomatic type, hierarchy of values, health and well-being activities, stress tension, psychophysical state, psychoemotional state

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Ananyev V. A. Psikhologiya zdorovya — novaya otrasl chelovekoznaniya [Health psychology — a new branch of human study]. Vestnik psikhosotsialnoy i korrektsionno-reabilitatsionnoy raboty — Herald of Psychosocial Work and Correctional Rehabilitation, 1998, no. 4, pp. 3–18 (in Russian).
 2. Brekhman I. I. Valeologiya — nauka o zdorovye [Valeology — the science of health]. Moscow: Fizkultura i sport Publ., 1997. 208 p. (In Russian).
 3. Valeyeva G. V., Tyumaseva Z. I. Psikhologicheskaya gotovnost budushchikh uchiteley k ozdorovitelnoy deyatelnosti [Psychological readiness of future teachers to health and wellness activities]. Chelyabinsk: Tsitsero Publ., 2014. 140 p. (In Russian).
 4. Gissenskiy oprosnik (Giesener Beschwerdebogen, GBB) [Giessen complaint questionnaire (Giesener Beschwerdebogen, GBB)] (in Russian). Available at: http://www.psyoffice.ru/3–0‑praktikum‑00088.htm (accessed 05.05.2015).
 5. Gladding S. T. Counseling: a comprehensive profession (4th Ed.). New Jersey: Prentice Hall, 1999. 624 p. (Rus. ed.: Gladding S. T. Psikhologicheskoye konsultirovaniye. St. Petersburg: Piter Publ., 2002. 730 p.).
 6. Diagnostika zdorovya: psikhologicheskiy praktikum [Health diagnostics: psychological practicum]. Nikiforov G. S. (ed.). St. Petersburg: Rech Publ., 2011. 950 p. (In Russian).
 7. Petlenko V. P. Osnovy valeologii. Kniga pervaya [Basics of valeology. 1st book]. Kiev: Olimpiyskaya literatura Publ., 1998. 433 p. (In Russian).
 8. Psikhologiya zdorovya: uchebnik dlya vuzov [Health psychology: course book]. Nikiforov G. S. (ed.). St. Petersburg: Piter Publ., 2006. 607 p. (In Russian).
 9. Rojers C. Client centred therapy: its current practice, implications and theory. London: Constable, 2003. 576 p. (Rus. ed.: Rojers C. Klient-tsentrirovannaya psikhoterapiya. Moscow: Aprel press, Eksmo Publ., 2002. 512 p.).
 10. Rokeach M. Metodika «tsennostnye oriyentatsii» [«Value orientations» method] (in Russian). Available at: http://psyhological.ucoz.ua/publ/54–1-0–81 (accessed 17.05.2015).
 11. Tyumaseva Z. I., Kvasha B. F. Valeologiya i obrazovaniye [Valeology and education]. St. Petersburg: International Academy of Ecology and Life Protection Sciences Publ., 2002. 380 p. (In Russian).
 12. Tyumaseva Z. I. Valeologiya i obrazovaniye: problemy i resheniya. Chast I [Valeology and education: problems and solutions. Part I]. Chelyabinsk: Chelyabinsk State Pedagogical University Publ., 1999. 220 p. (In Russian).
 13. Tyumaseva Z. I., Bogdanov Ye. N., Shcherbak N. P. (eds.) Slovar-spravochnik sovremennogo obsshchego obrazovaniya: akmeologicheskiye, valeologicheskiye i ekologicheskiye tayny [Dictionary-handbook of modern general education: acmeological, valeological and ecological secrets]. St. Petersburg: Piter Publ., 2004. 464 p. (In Russian).
 14. Shevardin N. I. Osnovy psikhologicheskoy diagnostiki: uchebnik dlya studentov vysshykh uchebnykh zavedeniy [Basics of psychological diagnostics: coursebook]. Moscow: Vlados Publ., 2003. 336 p. (In Russian).