The genesis of organizational forms of philanthropy in Russia

Vol. 24 Iss. 2 pp. 5462 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The essence of philanthropy and social responsibility as basic categories, defining the character of the development of society and the behavior of economic agents, are revealed. The comparative characteristic of philanthropy in pre-revolutionary and modern Russia is presented. The basic characteristics of philanthropy as part of corporate social responsibility are shown.

Keywords

philanthropy, volunteering, social responsibility, corporate social responsibility

Citation

Citation — Harvard Notation

References

  1. Batayeva B. S. Napravleniya formirovaniya rossiyskoy modeli korporativnoy otvetstvennosti [The ways of forming Russian model of corporate social responsibility]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo universiteta ekonomiki i finansov,2010, 5 (65), pp. 67–72 (in Russian).
  2. Belyayeva Yu. A., Eskindarov M. A. Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost: upravlencheskiy aspect [Corporate so-cial responsibility: administrative aspect]. Moscow: KnoRus Publ., 2008. 504 p. (In Russian).
  3. Blagov Yu.Ye. Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost: evolyutsiya kontseptsii [Corporate social responsibility: evo-lution of concept]. St. Petersburg: Graduate School of Management Publ., 2011. 272 p. (In Russian).
  4. Karmazinov F. V., Kopeykin G. K., Zadorozhnaya G. V. Innovatsionnoye razvitiye GUP «Vodokanal Sankt-Peterburga» na baze KSO [Innovative development of the State Unitary Enterprise «Vodokanal of St. Petersburg» based on CSR]. Ekologiya i razvitiye obshchestva: materialy XIV Mezhdunarodnoy konferentsii [Proc. of the 14th International Conference «Ecology and Development of Society»]. St. Petersburg: International Academy of Ecology, Man and Nature Publ., 2012, pp. 179–184 (in Russian).
  5. Kovalenko T. N. Dobrovolcheskaya deyatelnost i dobrovolcheskiye resursy v sfere sotsialnoy raboty [Voluntary activity and voluntary resources in social work sphere]. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psik-hologii i sotsialnoy raboty — Scientific Notes Journal of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 2015, 1 (23), pp. 59–67 (in Russian).
  6. Kopeykin G. K. Sotsialnaya rabota na predpriyatii [Social work in enterprise]. St. Petersburg State University of Economics Publ., 2000. 98 p. (In Russian).
  7. Kopeykin G. K., Potemkin V. K. Upravleniye sotsialnym razvitiyem organizatsii [Management of social development of organization]. St. Petersburg State University of Economics Publ., 2014. 151 p. (In Russian).
  8. Malygina M. F. Filosofskiy analiz kategorii «sotsialnaya forma» [Philosophical analysis of «social form» category]. Omskiy nauchnyy vestnik. Seriya: Obshchestvo. Istoriya. Sovremennost — Omsk Scientific Bulletin. Series: Society. History. Modernity, 2009, 2 (76), pp. 110–113 (in Russian).
  9. Shlichter A. A. Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost sovremennogo biznesa i mekhanizmy eye realizatsii (na pri-mere SShA)[Corporate social responsibility of modern business and mechanisms of its realization (on the example of USA)]. Trud za rubezhom — Work Abroad, 2009, 1, pp. 99–119 (in Russian).