The possibilities of technology of analytical reading in the development of communicative competence of students

Vol. 23 Iss. 1 pp. 102107 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

Practice shows that many students have serious difficulties in preparing a report, presentation, reading and discussing the scientific text. This problem requires development of communication skills that depend on various factors, including the usage of modern educational technologies, one of which is analytical reading. This article describes the organization of educational activities using this technology, its capabilities in the development of communicative competence of students, and justification of its usage based on the pilot study.

Keywords

student, communicative competence, scientific text, analytical reading

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Ananyev B. G. Chelovek kak predmet poznaniya [A man as an object of knowledge]. St. Petersburg: Piter Publ., 2001. 288 p. (In Russian).
 2. Yelfimova A. V. Urovni razvitiya porfessionalno-kommunikativnoy kompetentsii studenta [Levels of development of professional and communicative competences of a student]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Modernizatsiya professionalno-pedagogicheskogo obrazovaniya: tendentsii, strategiya, zarubezhnyy opyt» [Proc. of the International Scientific and Practical Conference «Modernization of Vocational Teacher Education: Trends, Strategy, Foreign Experience»]. Barnaul: Altai State Pedagogical Academy Publ., 2014, pp. 173–177 (in Russian).
 3. Ivashina M. Chteniye v XXI veke [Reading in XXI century]. Literatura — Literature, 2008, no. 18 (714) (in Russian). Available at: http://lit.1september.ru/view_article.php?ID=200801810 (accessed 25.04.2015).
 4. Kudryavtseva Ye.Yu. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentsii studentov v protsesse professionalnoy podgotovki [Communicative competence in the system of professional training of future specialists]. Mir nauki, kultury, obrazovaniya — The World of Science, Culture and Education, 2010, no. 6 (25), pp. 94–96 (in Russian).
 5. Martyanova I. A., Safonova T. V. Interaktivnye tekhnologii kak usloviye formirovaniya i razvitiya kommunikativnoy kompetentnosti studentov vuza [Interactive technologies as a condition for development of communicative competence in students of higher education institutions] Vestnik Izhevskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta — The Herald of the Kalashnikov Izhevsk State Technical University, 2008, no. 2 (38), pp. 154–155 (in Russian).
 6. Novyy slovar metodicheskikh terminov i ponyatiy [New dictionary of methodological terms and concepts] (in Russian). Available at: http://methodological_terms.academic.ru/87. (accessed 18.04.2015).
 7. Ryabtseva Ye. V. Ovladeniye kommunikativnoy kompetentsiyey studentami inzhenerno-tekhnicheskoy spetsialnostey v vuze [Acquiring communicative competence in students of engineering specialties]. Almanac of Modern Science and Education. Tambov: Gramota Publ., 2002, no. 2 (9), Part 3, pp. 195–198 (in Russian).
 8. Serebryakova Yu. V. Sotsialno-pedagogicheskiye usloviya formirovaniya kommunikativnoy kompetentsii studenta vuza [Socio-pedagogical conditions of higher school students’ communicative competence forming]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta — Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University, 2012, no. 8, pp. 146–154 (in Russian).
 9. Sidorenko Ye. V. Trening kommunikativnoy kompetentnosti v delovom vzaimodeystvii [Communicative competence training in business interaction]. St. Petersburg: Rech Publ., 2008. 208 p. (In Russian).
 10. Federalnyy gosudarstvennyy standart vysshego professionalnogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 030300 Psikhologiya (kvalifikatsiya (stepen) «Bakalavr») [Federal State Educational Standard of Higher Professional Education in Psychology (Bachelor’s degree (qualification)] (in Russian). Available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/3/20111115115246.pdf (accessed 28.04.2015).
 11. Kolić-Venovec S., Bajšanski I., Rončević Zubkovic B. The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students. Review of Psychology, 2011, no. 2 (18), pp. 81–90.