Subjective image of family life in the views of young married couples

Vol. 33 Iss. 1 pp. 8493 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article discusses the results of the study conducted among modern Russian families in 2019-2020. The data obtained by using a semi-structured interview are analyzed and described. For the content-analysis of the interview texts, the following categories, reflecting various aspects of the subjective way of family life for spouses, are identified: children, profession, family future, leadership, relations with relatives and friends. At the stage of selecting categories of analysis the study involved 47 people aged 18 to 30 years who are married and have different experience of joint life. At the stage of studying the subjective image of family life 18 couples, who have an experience of joint life of not more than 5 years, took part in the study. As a result of the research, the authors identified and described the spouses' views about the family and generalized the characteristics of the subjective way of family life in young married couples.

Keywords

family, marriage, subjective of image family life, system of married couples’ views

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Andreyeva T.V. Psikhologiya sovremennoy semyi [Psychology of modern family]. St.Petersburg: Rech Publ., 2005. 436 p. (In Russian).
 2. Vishnyakova A. S. Semya kak konsept [Family as a concept]. Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya – Problems of Modern Science and Education, 2014. (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/semya-kak-kontsept (accessed 01.11.2019).
 3. Giddens A. Sociology. Cambridge: Polity press, 1989. 815 p. (Rus. ed.: Giddens E. Sotsiologiya. M.: Editorial URSS Publ., 1999. 704 p.)
 4. Golod S.I. Stabilnost semyi: sotsiologicheskiy I demograficheskiy aspekty [Family stability: sociological and demographic aspects]. Leningrad: Nauka Publ., 1984. 136 p. (In Russian).
 5. Devyatikh S.Yu. Obraz semyi v otsenochnykh etalonakh yunoshey i devushek [Family image in the assessment standards of boys and girls]. Psykhologicheskiy zhurnal – Psychological Journal, 2003, 2(4), pp.112-115 (in Russian).
 6. Druzhinin V. N. Psikhologiya semyi intelligentsii [Psychology of the intelligentsia family]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki - Psychology. Journal of Higher School of Economics, 2005. (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-semi (accessed 10.20.2019).
 7. Kronik A. A., Akhmerov R. A. Kauzometriya: Metody samopoznaniya, psikhodiagnostiki i psikhoterapii v psikhologii zhiznennogo puti [Causometry: Methods of self-knowledge, psychodiagnostics and psychotherapy in psychology of the life path]. Moscow: Smysl Publ., 2003. 284 р. (In Russian).
 8. Kuftyak E. V. Ustoychivost v psikhologii semyi [Stability in the psychology of family]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhlolgiya. Sotsiokinetika – Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2011. (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivost-v-psihologii-semi. (accessed 09.10.2019).
 9. Leontyev A. N. Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost. [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat Publ., 1975. 304 p. (In Russian).
 10. Lukyanchenko N.V. Osobennosti sootnosheniya idealnogo i realnogo obrazov semyi u muzhey i zhen na raznykh etapakh braka [Features of the ratio of ideal and real family images of husbands and wives at different stages of marriage]. Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta - Bulletin of Pyatigorsk State Linguistic University, 2010, (2), pp. 334-338 (in Russian).
 11. Plotnikov A. D. Molodaya semya [Young family]. Znaniye.Ponimaniya. Umeniye - Knowledge. Understanding. Skill, 2006. (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/molodaya-semya. (accessed 10.20.2019).
 12. Presnyakova-Osipova I.V. Obraz zhizni semyi Rossiyskoy Federatsii kak obyekt sotsiologicheskogo analiza [Family lifestyle of the Russian Federation as an object of sociological analysis]. Vlast - Power, 2011, (9), pp. 83-85 (in Russian).
 13. Presnyakova-Osipova I.V. Obraz I kachestvo zhizni semyi [The image and quality of family life]. Vlast - Power, 2013, (5), pp. 152-155 (in Russian).
 14. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki po Rossiyskoy Federatsii [The Federal State Statistics Service of the Russian Federation]. (In Russian). Available at: https://gks.ru/folder/12781. (accessed 20.10.2019).
 15. Kharchev A. G. Brak i semya v SSSR [Marriage and family in the USSR]. Moscow: Mysl Publ., 1979. 365 p. (In Russian).
 16. Helmius G. The scenario of growing up: On love, sexuality and socialization in adolescence. Uppsala, 1990. 222 p. (Rus. ed.: Helmius G. Stsenariy vzrosleniya: O lubvi, seksualnosti i sotsializatsii v podrostkovyye gody. St. Petersburg, Nordmedizdat Publ., 2003.128 p.)
 17. Shevchenko I. O. Semya, semeynyye tsennosti, materialnoye poozhenite semyi v predstavleniyakh intelligentsia [Family, family values, financial situation of the family in the ideas of the intelligentsia]. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta – Bulletin of Russian State Humanitarian University, 2017. (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/semya-semeynye-tsennosti-materialnoe-polozhenie-semi-v-predstavleniyah-intelligentsii. (accessed 15.12.2019).
 18. Shcherbakova L. I., Vereshchagina A. V., Samygin S. I. Molodaya semya semya v usloviyakh transformatsii institutov semyi i braka [A young family in the conditions of transformation of family and marriage institutions]. Gumanitarnyye, sotsialno-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki - Humanitarian, Socio-Economic and Social Science, 2016. (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/molodaya-semya-v-usloviyah-transformatsii-institutov-semi-i-braka. (accessed 15.12.2019).
 19. Yadov V. A. Strayeriya sotsiologicheskogo issledovaniya [Strategy of sociological research]. Moscow: Dobrosvet Publ., 2003. 596 p. (In Russian).