Development of the idea of inclusion in the system of education and social protection of people with disabilities at the reginal level

Vol. 34 Iss. 2 pp. 128136 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article deals with the problems of inclusion of people with disabilities in the context of historical, cultural and modern approaches, reveals the theoretical and practical issues of the content of inclusive processes in the system of social and educational work with disabled people in the conditions of their comprehensive support. The authors pay attention to creating a special inclusive environment in educational institutions for children with disabilities and the specifics of interaction between participants in the socializing process in the context of integrated learning. In accordance with the new regulatory requirements to professional education, the issue of inclusive education of people with disabilities using information and communication technologies on the interaction of social partnership among vocational schools and universities working on adaptive programs, is considered. Attention is drawn to the creation of an inclusive environment in social, cultural and sports organizations for people with various disabilities in transport and information barrier-free environments. The main conclusions about improving inclusive processes at the regional level are made.

The development of inclusive processes related to the protection of people with disabilities shows that it is necessary to clarify a number of positions concerning the following: basic concepts (inclusion, inclusive education, institutions that implement inclusive education, etc.), goals and objectives of inclusive education for different age groups and different strategies of organizational development of modern educational and social institutions, improvement of software and methodological support for inclusive education in educational and social institutions, healthcare institutions, public and volunteer organizations, institutions that train personnel from teachers, specialists of accompanying services, etc. to work in the inclusion mode.

Keywords

people with disabilities, education, social protection, barrier-free environment, inclusion, integration, development, equal opportunity society, regional level

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Onushkina V.G., Tonkonogaya Ye.P., Lebedeva S.S. (Eds.) Aktualnyye problemy nepreryvnogo obrazovaniya invalidov [Actual problems of continuous education of the disabled]. St. Petersburg: Institute of Adult Education of Russian Academy of Education Publ., 1994. 86 p. (In Russian).
 2. Azarova N.V. et al. Kontseptsiya razvitiya vspomogatelnykh sredstv oriyentirovaniya dlya invalidov po zreniyu s ispolzovaniyem mobilnykh ustroystv [The concept of development of orientation aids for visually impaired people using mobile devices]. St.Petersburg: Politecnical University Publ., 2018. 62 p. (In Russian).
 3. Kulikova Ye.A. Osnovy inclusivnogo obrazovaniya rebenka: uchebnoye posobiye [The basics of inclusive education of a child: textbook]. St.Petersburg: Russian State Pedagogical University named after A.I.Gertsen Publ., 2003. 128 p. (In Russian).
 4. Lebedeva S.S. Obrazovaniye invalidov: praktira i teoretiko-prognosticheskaya model: monografiya [Education for the disabled: practice and theoretical and practical model: monograph]. St. Petersburg: Limited Liability Company Research and Production Association “Omega” Publ., 2001. 37 p. (In Russian).
 5. Lebedeva S.S., Bezukh S.M., Tonkonogaya Ye.P. Sovershenstvovaniye sistemy obrazovaniya invalidov kak sotsialnoy gruppy [Improvement of education system for the disabled as a social group]. Chelovek i obrazovaniye – People and education, 2017. 4(53), pp.99-105 (in Russian).
 6. Lebedeva S.S., Kulikova Ye.A. Inklyuzivnoye obrazovaniye dlya lits s OVZ i invalidov v usloviyakh realizatsii printsipa nepreryvnosti [Inclusive education for people with disabilities and the diabled in the context of the principle of continuity]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Psikhologo-sotsialnaya rabota v sovremennom obshchestve: problem i resheniya” 23-24 aprelya 2020. [Proc. Of the International scientific and practical Conference “Psychological and social work in modern society: problems and solutions”, April, 23-24, 2020]. St. Petersburg: Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work Publ., 2020, pp. 39-61 (in Russian).
 7. Lebedeva S.S., Kulikova Ye.A., Kudryavtseva M.Ye. Sovremennyye napravleniya razvitiya teorii nepreryvnogo obrazovaniya invalidov kak sotsialnoy gruppy [Modern directions of the theory of continuous education for the disabled as a social group]. Chelovek i obrazovaniye – People and education., 2018, 4(57), pp. 54-59 (in Russian).
 8. Lebedeva S.S., Kulikova Ye.A., Kudryavtseva M.Ye. Teoreticheskiye i organizatsionno-pedagogicheskiye osnovy obespecheniya inkluzivnym obrazovaniyem lits s ogranicheniyami zhiznyedeyatelnosti [Theoretical and organizational and pedagogical bases for providing inclusive education for people with disabilities]. Uluchsheniye kachestva zhizni invalidov: dostupnost, effektivnost, novyye podkhody: Tezisy dokladov obshcheyevropeyskoy konferentsii 21-22 sentyabrya 2006 [Improving the quality of life of people with disabilities: Abstracts of the reports of the European Conference, September, 21-23, 2006]. St.Petersburg: Chelovek i Yego Zdorovye Publ, 2006, pp. 89-90 (in Russian).
 9. Ilyina S.Yu., Kantor V.V., Lebedeva S.S. et al. Litsa s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya v sovremennom reabilitatsionnom prostranstve: kollektivnaya monografiya [People with disabilities in modern rehabilitation space: collective monograph]. St.Petersburg: HUGE by & Gertsen Publ., 2018. 142 p. (In Russian).
 10. Matveyev N.V. Pedagogicheskoye vzaimodeystviye s geterogennym gruppami studentov tekhnikuma v sisteme dualnogo obrazovaniya. [Pedagogical interaction with heterogenous groups of technical school students in the dual education system]. Strategii formirovaniya inklusivnoy sredy: Sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Vuz kak geterogennaya organizatsiya strategii formirovaniya inkluzivnoy sredy” [Strategies for creating an inclusive environment: collection of scientific works on the Proc. of the International Scientific and Practical Conference “Higher school as a heterogenous organization of strategies for creating an inclusive environment”]. St.Petersburg: Saint-Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education Publ., 2016. 320 p. (In Russian).
 11. OnushkinaYe.P., Tonkonogaya Ye.P., Lebedeva S.S. (Eds.) Nepreryvnoye obrazovaniye invalidov: opyt, problemy, perspektivy [Continuous education for the disabled: experience, problems, prospects].. St.Petersburg: Institute of Adult Education of Russian Academy of Education Publ., 1996. 98 p. (In Russian).
 12. Pevzner M.N., Petryakov P.A. Inklyuziya kak organizatsionnaya strategiya sovremennogo vuza [Inclusion as an organizational strategy of a higher school]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo – Bulletin of Novgorod State University named after Yaroslav Mudry, 2016, 5(96), pp. 90-93 (in Russian).
 13. Rezinkina L.V., Vysochina T.A. Inklyuzivnoye obrazovaniye v vuze: uchebnoye posobiye [Inclusive education in a higher school: textbook]. St.Petersburg: Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design Publ., 2018. 104 p. (In Russian). Available at: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018344 (accessed 21.12.2020).
 14. Rezinkina L.V Universitetskiy tsentr inklyuzivnogo i dualnogo obrazovaniya: kontseptsiya stanovleniya i razvitiya [University centre of inclusive and dual education : the concept of formation and development]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Sovremennyy menedzhment: problemy i perspektivy” [Proc. of the International Scientific and Practical Conference “Modern Management: Problems and Perspectives”]. St. Petersburg: St.Petersburg State Economic University Publ., 2018, pp. 208-213 (in Russian).