Ways of improving psychological and medico-social rehabilitation of persons with visual disabilites

Vol. 25 Iss. 1 pp. 6573 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

This article presents the results of three-year empirical research on psychological health features in blind and visually impaired persons undergoing rehabilitation at the «St. Petersburg City Center for Medico-Social Rehabilitation of Persons with Visual Disability». The choice of research methods is justifi ed. The results of the study of such features as anxiety and motives of affi liation in selected rehabilitants from three age groups show the effectiveness of the use of innovative technologies, methods and forms of rehabilitation in the system of rehabilitation of emotional state and the level of anxiety in blind and visually impaired persons.

Keywords

rehabilitation of disabled, innovative technologies, emotional state of rehabilitants, level of anxiety of blind and visually impaired persons, sociological status of blind and visually impaired persons, fear of rejection, desire to be accepted by others, self-realization of blind and visually impaired persons

Citation

Citation — Harvard Notation

References

  1. Volkova I. P., Pisarenko Ye. N. Znacheniye informatsionno-kommunikativnykh tekhnologiy v zhiznedeyatelnosti invali-dov po zreniyu [The value of information and communication technology in the life of visually impaired persons]. In: Invalidy i litsa pozhilogo vozrasta v sovremennoy sotsialno-obrazovatelnoy situatsii: teorii, opyt, perspektivy [Disabled and elderly in modern social and educational situation: theories, experience, prospects]. Lebedeva S. S., Bezukh S. M. (eds.). St. Petersburg: St. Petersburg State Institute Psychology and Social Work Publ., 2015, pp. 34–38 (in Russian).
  2. Kantor V. Z. Invalidy po zreniyu pozhilogo vozrasta: stil zhizni kak predmet reabilitatsionno-pedagogicheskogo izucheni-ya [Visually impaired persons of senior age: lifestyle as a subject of rehabilitation and pedagogical study]. In: Invalidy i litsa pozhilogo vozrasta v sovremennoy sotsialno-obrazovatelnoy situatsii: teorii, opyt, perspektivy [Disabled and el-derly in modern social and educational situation: theories, experience, prospects]. Lebedeva S. S., Bezukh S. M. (eds.). St. Petersburg: St. Petersburg State Institute Psychology and Social Work Publ., 2015, pp. 10–21 (in Russian).
  3. Kulakova N. A. Tekhnologii reabilitatsionnogo protsessa pozdnooslepshikh kak sposob optimizatsii obraza zhizni i in-tegratsii v sotsium [Technologies of rehabilitation of late blind persons as a method to optimize the way of life and in-tegration into society]. In: Sovershenstvovaniye obshchego professionalnogo obrazovaniya invalidov v protsesse ikh reabilitatsii [Improving the general vocational training of persons with disabilities in the process of their rehabilitation]. St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2014, pp. 106–110 (in Russian).
  4. Lebedeva S. S. Perspektivy razvitiya nepreryvnogo obrazovaniya invalidov kak sotsialnoy gruppy [Prospects for the development of continuing education of persons with disabilities as a social group]. In: Sovershenstvovaniye obsh-chego professionalnogo obrazovaniya invalidov v protsesse ikh reabilitatsii [Improving the general vocational training of persons with disabilities in the process of their rehabilitation]. St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2014, pp. 5–9 (in Russian).
  5. Litvak A. G. Psikhologiya slepykh i slabovidyashchikh: uchebnoye posobiye [Psychology of blind and visually impaired persons: study guide]. St. Petersburg: Karo Publ., 2006. 336 p. (In Russian).
  6. Markov A. A. O sovershenstvovanii professionalnogo razvitiya spetsialistov reabilitatsionnykh tsentrov primenitelno k invalidam po zreniyu i slukhu [On improving the professional development of rehabilitation centers specialists with respect to persons with visual and hearing impairements]. In: Razvitiye professionalnoy kompetentnosti spetsialistov v oblasti reabilitatsii i obrazovaniya invalidov: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Development of profes-sional competence of specialists in the fi eld of rehabilitation and education of persons with disabilities: proc. of the scientifi c and practical conference]. Lebedev S. S. (ed.). St. Petersburg: St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work Publ.; St. Petersburg Professional Rehabilitation Center Publ., 2012, pp. 55–56 (in Russian).