Psychological research of features and factors of emergence of starting crisis of professional career

Vol. 24 Iss. 2 pp. 3944 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

Article contains results of psychological research of features and factors of emergence of starting crisis of career. The symptom-complex of starting crisis of professional career and specificity of its manifestation found during research are described. Significant differences in features of experiencing starting crisis of career displayed by groups of school students, university students, young specialists are presented. The subjective and objective factors of starting crisis of professional career revealed in the course of research are considered. Stable and unstable subjective and objective factors of emergence of starting crisis of professional career are defined. Based on the results of complex analysis of the obtained data conclusions are drawn.

Keywords

professional career, professional self-determination, crisis of professional career, symptom-complex of starting crisis of professional career, subjective factors of starting crisis of professional career, objective factors of starting crisis of professional career, precritical (unconscious) phase of crisis of professional career, precritical (perceived) phase of crisis of professional career

Citation

Citation — Harvard Notation

References

  1. Zeyer E.F. Psikhologiya proffesiy: uchebnoye posobiye [Psychology of professions: study guide]. Moscow: Akademicheskiy proyekt Publ., 2003. 336 p. (In Russian).
  2. Kulikov L.V. Rukovodstvo k metodikam diagnostiki psikhicheskikh sostoyniy, chuvstv i psikhologicheskoy ustoychivosti lichnosti [Guide on methods of diagnostics of mental states, feelings, and psychological stability of a personality]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2003. 80 p. (In Russian).
  3. Praktikum po vozrastnoy psikhologii [Practicum in developmental psychology]. Golovey L.A., Rybalko Ye.F. (eds.). St. Petersburg: Rech Publ., 2001. 688 p. (In Russian).
  4. Praktikum po psikhologii menedzhmenta i professionalnoy deyatelnosti [Practicum in psychology of management and professional activity]. Nikiforov G.S., Dmitriyeva M.A., Snetkov V.M. (eds.). St. Petersburg: Rech Publ., 2001. 448 p. (In Russian).
  5. Snegova Ye.V. Diagnostika karyernykh professionalno-opganizatsionnykh otnosheniy [Diagnostics of career professional and organizational relationships]. In: Psikhologiya menedzhmenta: praktikum [Psychology of management: practicum]. Nikiforov G.S. (ed.). St. Petersburg: Rech Publ., 2010. 535 p. (In Russian).
  6. Snegova Ye.V. Osobennosti professionalnogo samoopredeleniya molodezhi [Features of professional self-determination of youth]. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsialnoy raboty – Scientific Notes Journal of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 2007, 2 (8), pp. 41-44 (in Russian).
  7. Snegova Ye.V. Startovyy krizis professionalnoy karyery kak problema psikhologicheskogo konsultirovaniya [Starting crisis of professional career as a problem of psychological counseling]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem “Psikhologicheskaya pomoshch v krizisnykh situatsiyakh” [Proc. of the Scientific and Practical Conference with International Participation “Psychological Assistance in Crisis Situations”] Astrakhan: Astrakhan University Publ., 2008, pp. 151–155 (in Russian).
  8. Snegova Ye.V. Startovyy krizis karyery kak problema psikhologicheskogo konsultirovaniya [Starting crisis of career as a problem of psychological counseling]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Ananyevskiye chteniya-2010” [Proc. of the Scientific and Practical Conference “Ananyev Readings-2010”]. Part 1. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2010, pp. 482-484 (in Russian).