Social group of disabled in the system of continiung education: theory and practice

Vol. 21 Iss. 1 pp. 5964 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article discusses issues of continuing education of disabled as the social group. Author analyzes the array of publications from among twenty scientifi c and practical conferences, revealing the theoretical, methodological and practical problems of providing education to disabled of different ages in terms of their social protection.

Keywords

disability, disabled, соntinuing education, social protection, methodological approaches in education

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Valitskaya A. P. Sovremennye strategii obrazovaniya: varianty vybora [Modern education strategies: choices]. Pedagogika — Pedagogic, 1997, no. 2. pp. 3 – 8 (in Russian).
 2. Volkova I. P. Psikhologiya sotsialnoy adaptatsii i integratsii lyudey s glubokimi narusheniyami zreniya. Avtoref. dis. doktora psikhol. nauk [Psychology of social adaptation and integration of visually impaired persons. D.Sc. (Psy.) dissertation abstract]. St. Petersburg, 2010. 41 p. (In Russian).
 3. Vygotskiy L. S. Sobraniye sochineniy v 6 tomakh [Collection of works in 6 volumes]. Vol. 5. Beyn E.S. (ed.). Moscow: Pedagogika Publ., 1983. 369 p. (In Russian).
 4. Dontsov A. I., Perelygina E. B. Sotsialnaya stabilnost: ot psikhologii do politiki [Social stability: from psychology to politics]. Moscow: Eksmo Publ., 2011. 544 p. (In Russian).
 5. Durkheim E. Sotsiologiya [Sociology]. Gofman A.B. (ed.). Moscow: Kanon Publ., 1995. 352 p. (In Russian).
 6. Yemelyanova T. P., Dontsov A. I. Kontseptsii sotsialnykh predstavleniy vo frantsuzskoy sotsialnoy psikhologii [Concepts of social representations in French social psychology]. Moscow: Moscow State Univeristy Publ., 1987. 127 p. (In Russian).
 7. Kantor V. Z. Reabilitatsionno-pedagogicheskiye printsipy soverhsenstvovaniya stilya zhizni invalidov [Rehabilitation and pedagogical principles of improving the lifestyle of disabled persons]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Professionalnaya deyatelnost spetsialistov reabilitatsionnykh uchrezhdeniy v oblasti sotsialnoy zashchity, reabilitatsii i professionalnogo obrazovaniya invalidov» [Proc. of the Scientifi c and Practical Conference «Professional Activities of Specialists in Rehabilitation Institutions of Social Protection, Rehabilitation and Vocational Training of Persons with Disabilities»]. St. Petersburg, 2005. pp. 15 – 29 (in Russian).
 8. Lebedeva S. S. Kompleksnoye soprovozhdeniye protsessa obrazovaniya invalidov: teoretiko-metodologicheskiy aspekt [Complex support of educational process of disabled: theoretical and methodological aspect]. Materialy nauchnoprakticheskoy konferentsii «Kompleksnoye soprovozhdeniye protsessa obrazovaniya invalidov kak factor realizatsii ikh prav na integratsiyu v obshchestvo» [Proc. of the Scientifi c and Practical Conference «Complex Support to the Educational Process of Disabled as a Factor of Implementation of their Rights for Social Integration»]. St. Petersburg, 2008. pp. 20 – 24. (In Russian).
 9. Litvak A. G. Psikhologiya slepykh i slabovidyashchikh [Psychology of blind and visually impaired persons]. St. Petersburg: Herzen State Pedagogical University Publ., 1998, 270 p. (In Russian).
 10. Maslow A. Psikhologiya bytiya [Psychology of being]. Moscow: Refl -buk Publ., 1997. 300 p. (In Russian).
 11. Rojers C. Vzglyad na psikhoterapiyu. Stanovleniye cheloveka [On becoming a person: a therapist’s view on psychotherapy]. Moscow: Progress Publ., 1994. 480 p. (In Russian).
 12. Sventsitskiy A. L. Sotsialnaya psikhologiya [Social psychology]. Moscow: Prospekt Publ., 2004. 332 p. (In Russian).
 13. Slobodchikov V. I., Isayev E. I. Psikhologiya cheloveka. Vvedeniye v psikhologiyu subyektivnosti [Human psychology. Introduction to psychology of subjectivity]. Moscow: Shkola-Press Publ., 1995. 381 p. (In Russian).
 14. Lebedeva S. S. (ed.). Sovershenstvovaniye obshchego i professionalnogo obrazovaniya invalidov v protsesse ikh reabilitatsii [Improving general and professional education of disabled during the process of their rehabilitation]. St. Petersburg: St. Petersburg Social Rehabilitation Enterprise «Pavel VOG» Publ., 2014. 303 p. (In Russian).
 15. Frankl V. Doktor i dusha [The doctor and the soul]. St. Petersburg: Yuventa Publ., 1997. 286 p. (In Russian).
 16. Shalak V. I. Sovremennyy content-analiz [Modern content analysis]. Moscow: Omega-L Publ., 2004. 270 p. (In Russian).